De individuele benadering

De individuele benadering

Het faciliteren van awareness en contact
Een (na)scholingstraject voor therapeuten, psychologen, coaches en counselors

 

Martin Buber, een co-vader van de experiëntiële benadering, waardoor o.a. de cliënt-centered therapie (Rogers) en de Gestalttherapie mede geïnspireerd zijn, stelde vanuit zijn rabiale achtergrond dat ‘god plaatsvindt’ als twee mensen elkaar waarlijk ont-moeten, als er zielscontact ontstaat, als men zich authentiek kwetsbaar in een zijnsgerichte en aanvaardende sfeer aan elkaar durft te ‘zelven’.

Het wonderlijke is dat als cliënten in deze dialogische relatie hun gevoelsleven ontvouwen en verticaal kunnen doorleven, zonder er horizontaal direct iets mee te moeten, heling en ontwikkeling als van Zelf ontstaat.

Het aangaan van deze relatie is een kunst en een kunde, ‘een non-methodiek’ ook, waarin de belevingswereld van de cliënt geactualiseerd, gefaciliteerd en geaccommodeerd wordt. Dit leidt niet slechts tot een mentaal inzicht, maar tot een ‘ervaren besef’, waarin body en mind samenkomen en betekenisgeving kan ontstaan over “wie ik ben en wat mij te doen staat”.

In deze training zullen we de experiëntiële, Gestaltmatige benadering vanaf de basis uitbouwen.
Vanuit de theorie, experimenten die op verschillende aspecten van de relatie in gaan, het veelvuldig in drietallen oefenen van- en reflecteren op de benadering en het groepsproces wat daardoor ontstaat, zal de training zich ontwikkelen. Tevens zullen we in het verloop van de training gebruik kunnen gaan maken van opgenomen bandmateriaal uit de eigen praktijk van de deelnemers.

De deelnemers zullen leren om:

 • De ‘Buberiaanse relatie’ aan te gaan.
 • Te werken met de ‘paradox of change’: mensen veranderen als ze ophouden met het moeten veranderen en zich niet meer verzetten tegen wat is. Verandering komt op gang door de bereidheid om stil te staan bij de huidige gevoelens en deze te doorleven en te onderzoeken.
 • Van de inhoud die de cliënt inbrengt naar diens beleving daarvan te gaan, en deze in proces te brengen totdat de organismische zelfregulatie in werking treedt en de cliënt zijn natuurlijke zelfontplooiing niet langer blokkeert.
 • Te zien, te horen, aan te voelen ‘wat deze ziel uitdrukt’, achter zijn inhoudelijke verhaal en in wat hij niet zegt en ‘slechts’ non-verbaal uitdrukt.
 • Dat wat impliciet leeft, expliciet te maken in interventies die cliënt ervaart als vanuit zijn eigen belevingsstroom.
 • Beleving, gevoelens en emoties te actualiseren, te faciliteren, te accommoderen en helpen betekenis te geven.
 • Vocabulaire te ontwikkelen om de belevingsstroom van de cliënt adequaat aan te raken en te parafraseren.
 • Te werken met pijn, zonder dit te vermijden of toe te dekken en zonder dat de ander zich aangevallen, afgewezen, of gecorrigeerd voelt.
 • Te balanceren tussen veiligheid en uitdaging, tussen ‘being a part of’, het includerende en empathische meebewegen en ‘being apart of’, het verschillen, frustreren, confronteren, etc.
 • Te werken met stilte, met niets doen, behalve contact maken; zodat de dynamiek (of de neurose) zich kan manifesteren in de therapeutische relatie en direct ervaringsgericht onderzocht kan worden.
 • Te werken met overdracht-tegenoverdracht, deze uit te nodigen, te verwelkomen en werkbaar te maken.
 • De eigen beleving van het contact met de cliënt authentiek en selectief zelfonthullend in te brengen om deze een werkelijke relatie aan te bieden en bewustwording van het ‘zelvingsproces op de contactgrens’ te effectueren.
 • De ontmoeting te leiden door te volgen.

Ambachtelijke training

Dit is een ambachtelijke training voor begeleiders, therapeuten, coaches, trainers en supervisoren die hun proces- en ervaringsgerichte interventiekunde gedegen willen ontwikkelen, verdiepen of opfrissen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in principe bereid zijn om zich zowel in de rol van begeleider, als in de rol van cliënt (met inbreng van persoonlijk materiaal) te plaatsen.

Literatuur:

Martin Buber: ‘ik-Gij’
Eugene Gendlin: ‘Focussen’ gevoel en je lijf
Greenberg, Rice and Elliott: ‘Facilitating emotional change’
Georges Lambrechts: ‘De Gestalttherapie’

Uit te delen les stencils, syllabus.
Literatuur die tijdens de training op komt rond de thema’s die zich voordoen.

De training is opgebouwd uit:

3 x een residentiële tweedaagse bij voorkeur op vrijdag en zaterdag (telkens 5 dagdelen).
Deze dagen betreffen de basistraining om de experiëntiële methode te leren, te oefenen en toe te eigenen.

4 terugkom-supervisiedagen (telkens 2 dagdelen).
Tijdens deze dagen wordt van de deelnemers verwacht dat ze materiaal uit hun ‘praktijk’, of oefencliënten als leerstof inbrengen, eventueel op band.

Het totale traject bestaat uit totaal 23 dagdelen en beslaat een periode van 7 maanden.

Certificering

Ik ben door de NVAGT erkend als trainer/supervisor en zal de deelnemers een certificaat van deelname geven waarin in overleg met de groep het aantal uren theorie, methodiek en supervisie vermeld zullen staan.

Kosten (indicatief):

De cursuskosten €  1200,-
De verblijfskosten €    450,- (eenpersoonskamer met eigen sanitair)
Totaal €  1650,- Als je een BTW boekhouding moet voeren zijn de kosten excl. BTW.

Inschrijven

De groep zal uit minimaal 9, maximaal 15 deelnemers bestaan.
Geef je interesse per mail aan. Zodra zich voldoende mensen aangemeld hebben bepalen we in overleg de data en kan je je definitief inschrijven.

Mail me voor overleg en/of vragen, of bel me op 06 36009584

 

icon_download_tekst

 

Deel deze pagina op:

Jos Groels

(NVAGT, EAGT, NAP en EAP erkend) Gestalttherapeut, coach, trainer en supervisor. Van origine maatschappelijk werker (therapeutische psychiatrie). Verbleef vier jaar in India en verdiepte me daar in verschillende mystieke stromingen en methodieken. Dit leidde tot verdieping in (Boeddhistische) Vipassana meditatie, hetgeen ik bij zowel oosterse als westerse leraren langdurig beoefende.
Volgde mijn therapeutische basisopleiding daarna aan de school voor Gestalt en Psychosynthese (’86-’90). Deed verschillende nascholingstrajecten o.a. bij Daan v. Praag, Georges Wollants, Joseph Zinker en Gordon Wheeler. Volgde 5 jaar supervisie bij Daan van Balen en daarna 7 Jaar bij Georges Wollants.
Werk (sinds ’89) met individuen, paren en groepen in eigen praktijk in Utrecht en Ingen (Betuwe/Utrechtse heuvelrug) en in verschillende samenwerkingsverbanden. Ben als trainer/docent individuele counseling en groepsdynamica 15 jaar verbonden geweest aan een psychosociale opleiding en gaf daar ook uitgebreide colleges over verschillende aspecten van het (Gestalt)therapeutische werk.
Werk als freelance trainer voor profit en non-profit organisaties.
Tevens geef ik regelmatig meditatie retraites.